Algemene voorwaarden

Lokaal Muziekles heeft algemene voorwaarden opgesteld, deze voorwaarden zijn vanuit onze ervaring tot stand gekomen en geven onze werkwijze aan. Wij adviseren dan ook om deze zorgvuldig door te lezen alvorens u tekent voor akkoord! Belangrijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden ontvangt u na inschrijving altijd via mail. Zorg daarom altijd dat uw gegevens bij ons correct en up to date zijn, en blijven zolang uw inschrijving loopt. Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden, neem dan contact op via het online contact formulier. Deze vindt u boven in de menubalk van: www.lokaalmuziekles.nl Of mail naar:  

Administratief
U schrijft in met een inschrijfformulier van Lokaal Muziekles. Deze ontvangt u o.a. als PDF vorm in de bijlage van de mail voor het plannen van een proefles. Mocht het voor u niet mogelijk zijn deze te ontvangen of printen, vraag dan vooraf de proefles een inschrijf formulier dan krijgt u deze direct van de desbetreffende docent(e). De inschrijving is een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. LET OP: Dit is géén abonnement vorm!  (zie ook “opzeggen van de lessen”). Bij het ondertekenen gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden die Dobos Music / Lokaal Muziekles heeft opgesteld. Ook tekent u het machtiging gedeelte voor de automatische incasso. U plaatst dus 2 handtekeningen op 1 inschrijf formulier. Dit inschrijfformulier moet vóór aanvang van de eerste (in rekening gebrachten) les goed en volledig zijn aangeleverd aan afd. administratie van Lokaal Muziekles. Dit inschrijfformulier kunt u mailen naar:  Als uw inschrijfformulier is geaccepteerd door onze afd. administratie zullen wij de gewenste lessen per direct inboeken en kunt u een week later direct starten met uw lessen. Mocht het inschrijfformulier niet geaccepteerd en / of goedgekeurd worden door afd. administratie dan dienen deze aangewezen punten gewijzigd of verbeterd te worden alvorens de eerste les plaats kan nemen. Het tarief voor de inschrijving / registratie bedraagt € 25,00. p.p.. Voor elk  gezinslid die ook inschrijft of later inschrijft krijgt 50 % korting op dit tarief voor inschrijving / registratie. 
Alle administratieve wijzigingen en opzeggingen dienen altijd per mail te worden gemeld, mondeling doorgegeven wijzigingen en opzeggingen worden niet geaccepteerd. Deze en andere zaken met betrekking tot administratie mogen gemaild worden naar: 

Planning lessen:  
De lessen worden in overleg op een vaste dag en tijdstip gegeven en er wordt rekening gehouden met de vakantie’s van de basisscholen in (regio) Someren en Nederweert. Als je hebt gekozen voor ‘om de 2 weken’ te lessen dan is dit niet vast op de oneven of even kalenderweken! De lesweek verspringt mee met de vakantie(s). Om gebruik te maken van een leskaart van Lokaal Muziekles heb je toestemming nodig van Dobos Music / Lokaal Muziekles. Je kunt deze leskaart aanvragen via ( ). Deze lessen zullen meestal voor of op het einde van een lesdag worden gepland. Dit gaat altijd in overleg met de docent. Lokaal Muziekles behoudt het recht om de lesdag/lestijd te wijzigen. Dit gaat altijd in overleg met de lesgeld plichtige / cursist. Als je gebruikt maakt van een 3 of 10 leskaart en je bent zonder aankondiging of berichtgeving niet aanwezig op het afgesproken plaats en tijdstip, zal deze les als gegeven worden beschouwd en dus van de kaart afgestreept worden. Er mag tussen deze lessen niet meer dan 30 dagen tussen zitten. Als dit staat te gebeuren, maar dit wordt door de betaalplichtige NIET schriftelijk gemeld dan zal de volledige leskaart ongeldig worden verklaard.
* Wanneer u een reguliere les mist of annuleert, met welke reden dan ook, zal deze worden gezien als gegeven les. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk te stellen of verplicht deze gemiste les in te halen, dan wel financieel te compenseren. Uitzondering kan gemaakt worden bij een langdurig ziek zijn in combinatie met een doktersverklaring en hier vóór zijn of haar eerst te volgen les melding van te maken via  De organisatie van Dobos Music / Lokaal Muziekles gaat dit beoordelen en een passende oplossing bieden dan wel alternatieven. U heeft een eigen risico van 1 maand. Restitutie van lesgeld is in geen enkel geval mogelijk. 
Bij ziekte of verhindering van de docent wordt de gemiste les(sen) ingehaald. Deze kan ingehaald worden als een dubbel les. Past dit niet in het schema van de docent dan krijgt u 2 (redelijke) voorstellen voor een ander tijdstip en/of dag. Als de 2 voorstellen tot niets resulteren zal ook deze les komen te vervallen. Restitutie van lesgeld is ook in dit geval niet mogelijk. 
* Het bevriezen van de overeenkomst is schriftelijk via mail aan te vragen. () Dit kan zijn voor bijv. ziekte, sterfgevallen of langdurige vakantie’s die buiten de reguliere basisschool vakantie’s vallen. Bij goedkeuring van de organisatie van Dobos Music / Lokaal Muziekles kende overeenkomst voor maximaal 3 maanden bevroren worden. Van deze 3 maanden brengen wij 1 maand (maandtarief) in rekening. De gemaakte afspraken hierover zijn pas definitief van kracht op het moment dat deze betaling volledig door ons is ontvangen. Tot die tijd behoud Lokaal Muziekles het recht deze afspraken te wijzigen of te annuleren.
* Restitutie van lesgeld is in geen enkel geval mogelijk. 
* Voor wijzigingen betreft dagen, tijdstippen of veranderen van docent of lokatie kunt u mailen naar:

Financieel:  
Een proefles is een gratis les van 30 min. waarbij je een korte kennismaking hebt met de docent. Je krijgt een korte uitleg over onze manier/methode(s) van lesgeven en gaat al wat spelen/leren op het gekozen instrument. Voor de oriënterende lessen rekenen wij een vergoeding. Deze vergoeding dient vooraf betaald te worden en de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de instrumenten die u kiest. Kiest u er uiteindelijk voor om bij ons lessen te gaan volgen, dan zal deze vergoeding verrekend worden met de inschrijfkosten. Voor inschrijfkosten wordt éénmalig een bedrag van € 25,00 per persoon/cursist in rekening gebracht. De genoemde tarieven zijn exclusief btw, beneden de 21 jaar geldt er een 0% tarief. Voor 21 jaar en ouder geldt 21% aan btw. (dit is conform de wetgeving van de belastingdienst) De verschillende tarieven staan op www.lokaalmuziekles.nl/tarieven. (type, zet of druk fouten onder voorbehoud!) Het tarief voor uw gekozen lesvorm incasseren wij in 12 termijnen per jaar middels een automatische incasso. (Zie ook ‘Administratief’). Als u start ontvangt u van ons de 1ste factuur met daarin losse lessen die u geniet in de maand dat bent gestart met lessen, de éénmalige inschrijfkosten en 1 maal een vast maandbedrag. Het vaste maand bedrag betaalt u iedere keer 1 maand vooruit. Het incasseren zal maandelijks plaatsvinden en het vaste bedrag dat bij uw lesvorm hoort zal elke maand rond de 28ste van uw rekening worden afgeschreven. Dit vaste (maandelijkse) bedrag is tot stand gekomen door het totaalbedrag van alle te lessen van een heel schooljaar te delen door 12 maanden. Zo krijgt u een gespreide betaling van uw lessen. We hebben hiervoor gekozen omdat onze vakantie's gelijk lopen met de vakantie's van de basis scholen in de regio (met uitzondering van de meivakantie!) en dus de ene maand meer, of minder, lessen heeft dan een andere maand. Zie ook ‘Opzeggen van de lessen’. Wanneer er bij Dobos Music / Lokaal Muziekles de melding komt dat de maandelijkse incasso opdracht niet mogelijk, geblokkeerd of ingetrokken is, behouden wij ons het recht voor de lessen van de desbetreffende cursist dan wel lesgeldplichtige te stoppen tot de betaling alsnog heeft plaats gevonden. Probeer ons daarom zo spoedig mogelijk in te lichten waarom een incasso niet mogelijk is geweest. Als dit meer dan 3 keer voorkomt binnen één jaar zonder geldige reden(en) zullen wij extra administratie kosten in rekening brengen. (Zie ‘Bijkomende kosten’) Na het uitblijven of het stoppen van betaling, zonder dat de lesgeldplichtige tijdig en /of op de juiste wijzen heeft opgezegd, behoudt Dobos Music / Lokaal Muziekles aanspraak op de betalingen van het verschuldigde lesgeld gedurende drie incasso maanden! Dobos Music / Lokaal Muziekles houdt zich het recht voor om deze geldvordering, al dan niet vermeerderd met de mogelijke bijkomende kosten, via buitengerechtelijke procedure te incasseren. 

Bijkomende kosten:  
Wettelijke rente, administratiekosten, aangetekend schrijven, enz. 
Tarief aan administratiekosten is €12,50 euro per keer / handeling.

Opzeggen van de lessen:
Met de inschrijving voor muzieklessen van Lokaal Muziekles gaat u een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Dat wil zeggen dat als u de lessen wil beëindigen, u deze maand uit schrijft en u de volgende maand nog mee gaat. Voorbeeld: u zegt op middels een email die wij op 15 februari van u (de betaalplichtige) ontvangen, dan heeft de cursist de volledige maand maart nog recht op de lessen. Het opzeggen van de lessen / lesvormen kan alléén geaccepteerd worden als de betaalplichtige dit per mail te kennen geeft te willen stoppen met zijn of haar lessen / lesvormen. Opzeggingen worden niet geaccepteerd als er sprake is van een betaling achterstand(en). Als we uw mail met de opzegging ontvangen hebben kunt u binnen enkele (werk)dagen, per mail, de eindfactuur verwachten. Hier in berekenen wij of u nog een bedrag moet bij betalen of een bedrag terug krijgt. Door onze betaal constructie zijn dit relatief lage bedragen. (Mits er geen achterstanden zijn.) Ook krijgt u de datum wanneer de laatste les zal plaats vinden.

Algemeen: 
 
Dobos-Music / Lokaal Muziekles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel aan o.a. lesmateriaal, instrumenten of accessoires van de cursist(en) of andere aanwezige personen. Zowel in als rondom de lesruimte(s). Lokaal Muziekles werkt onder de handelsnaam Dobos-Music en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven. (Deze algemene voorwaarden zijn herzien op 29 augustus  2019.)